Page 32 - 2019 - PRODUCT TECHNICAL MANUAL - HYDRAULICS
P. 32

ВАЗН 5|2Е РАНТ МЦМВЕШМЭ
Опе от’ те тапу, ше|| гесо9п15её аёчапта9е5 оГ ВУСО Нус1гаи|1с5 ргойистз 15 тат ч1гтиа||у а|| рагт5 аге Ьгапёеё ш1т11те
КУСО пате апё Рагт МитЬег, та1‹1п9т’ог еа5у 1с1епт1т1сат1оп апё геёис1п9 те сНапсе Гог еггог5.
ТНе Рагт МитЬег1пс|иёе5 те 512е оГ те Но5е, ог Тттгеас! ог Соппестог (“Ва511 512е Рагт МитЬег1п9”).
Е$$ЕМТ|А|.|.У:

|МРЕВ|А|_ ШМЕМ5|ОМ5 аге ехрге55ес1 а5 те питЬег от’ 5|ХТЕЕМТН5 оГ ап 1пс11.

МЕТК|С Е)|МЕМ5|ОМ5 аге ехрге55её а5 те питЬег о! М||_|_|МЕТВЕ5.

Ригтег ехр|апат1оп 15 91\/еп оп те Го||ош1п9 ра9е5.
  «-»'»'«1« чадами:
1.Т26|) 15 Т2Е) 5ег1е5 тшо ш1ге Ьга1с1 поп-51‹1\/е Но5е:

-6 = 6/16” = 3/8” 1п51с1е Шатетег. _"“"‘“-ЁЁЁЁЁЁЁЁ’
2. т2040-0в12 15 а т2о4о 15ЕА|_"" Соир|1п9 \м1т: 

Но5е 512е -08 = 8/16” ='1/2”

Тпгеас! 512е -12=12/1б”=3/4” г
з. м755-22ов 15 ап м755 Айартог шин; =

Тпгеас! А -22 = 22 тт Метг1с тгеаа опе епё апс! ‘жд

Тпгеаа В -08 = 8/16” = 1/2” В5РР тгеаё отег епё.  А
4. 527-0202  '

52715 В5РТ Ма|е М1рр|е 5ег1е5 

-020215 512е 1/8” ьу из".  .
ТНе 512е 15 с|еаг|у1псогрогатес1 1п те Рагт МитЬег.
\/\/1т а |1тт|е т’ат1|1аг1ту, апё Ьу Го||ош1п9 те 51тр|е 9и1с1е|1пе5 оп те пехт ра9е5, уои ш1|| 1’1пс1 тат уои сап 5рес11’у
Рагт Митьегз ш1тоит пееё1п9 то геГег то те Ргоёист Тес1т1са| Мапиа|.


„„ ‚д, з нозв соишмез
‘°° 55” ы ь Рагт Мо. Т2090-0406
г Т2О90 15 те бгоир Ве519патог Гог МРТ Ма|е
— Т2О00 5ег1е5 Опе-Р1есе Сг1тр Соир|1п95.
тнкв одзн МРТ ‚ . ‚
„шшд „д „д мш Т2090-0406 Т2О00 Т2О00 5ег1е5 Опе-Рпесе Сг1тр
Соир|1п95
НМ'5РЛПМЕП гАктно (д

5 зле из -оз‹›2 1/2 пошива:  1.65 42 т209о-04о6 0406 15 те 512е Ве519патог (Ва511 512е)
5 3/16 1/4 -0304 9/16 Т2090-0304 9 1.93 49 (Но5е 512е теп ТНгеай 512е)

6 1/4 1/8 —0402 1/2 Т2090-0402 1 28 2.13 54 Т2о90_о40б 04 Но5е Здие 4/1“ = 1/411

в 1/4 1/4 -о4о4 9/16 т2о9 и ‚26 32 2.24 57 т2о90_о4о6 об ттеад же 6,1 б„ = 3,8„

6 1/4 3/8 -0406 3/4 194 34 2.32 59

взР/ипо г

__ $ АВАРТОКЗ
т в
=  Рагт Мо. 595-0409
" 595 15 те бгоир Ве519патог Гог В5РР Рета|е
5Т"^'°"Т э  5ш1\/е| то им о К1п9 Ма|е
7  595-0409 В5РР Рета|е 5ш1че| то НМ О К1п9 Ма|е
 А 595-0409 15 те Вазн 512е (А епст теп В епст)
шиш, „д ‘БРРНММЕ шт 595-0409 4/16:Т11геас1 512е = 1/4”
д в и" о м“ м“ 595-0409 9/16 Тттгеас! 512е
1пс|1 1пс|1 РАНТ МО
1/8 7/16 -0207
1/4 9/1 б -0409 595-0409
30 КУСО ОЦАЦТУ   30   31   32   33   34