Page 59 - 2019 - PRODUCT TECHNICAL MANUAL - HYDRAULICS
P. 59

“УЧИ!
ЗРЕСПЧСАТЮМЗ ЗЦММАНУ
| М Р П |.$ Е |.| РЕ 2
О
А|тои911тшо ог тоге Ьо5е5 тапигастигеё то с11Гтегепт1пёи5тгу 5тапс1агё 5рес111сат1оп5 тау Ьаче1ёепт1са|Мах1тит \А/ог1‹1п9 13
Рге55иге5, те1г 5и1таЬ1|1туГогт|1е арр|1сат1оп ти5т Ье соп51ёегеё.Ап1трогтаптГастог то соп51с1ег 15 те та9п1тис1е апст З
тгециепсу от’ те рге55иге1три|5е5 тат те Но5е а55етЬ|у ш1|| ехрег1епсе. 8
Р|.АМЕ КЕ$|$ТАМСЕ Ё
А|| КУСО Но5е: (ехсерт КУСО 15, тзвоос, Н5000С‚ М1, мР1, Р\М2‚ Т\М1‚ ТР7, ТР7М, ТР7Т, ТР7ТМ, ТР8‚ ТРВМ, ТРВТ, ТРВТМ, _
ТРЗ000, КОРБ, ЗКХ, ЗКР, Т5‚ КТН1 & Р|.1 5ег1е5) теет Нате Ке515тапт Ве519пат1оп"и.5.М5НА"оГте 11.5. Верагттепт оГ
|_аЬог, М1пе Батету апё Неа|т Аёт1п15тгат1оп апё а|5о сотр|у ш1т Нате Ке515тапт геци1гетепт5 от’ Аи5тга|1ап Зтапёагст А5
2660 апё Метод оГТе5т А5118О.1ОВ.Соптаст КУСО ТесЬп1са| Верагттепт тог тоге1птогтат1оп.
М|М|МПМ ВЕМВ КАВШБ
М1п1тит Вепст Каё1и5т19иге5 риЫ15|1ес1 аге те гаё1и5 то те сочег от’ те Но5е ат те 1п51с1е оГ те Ьепст.
КУСО Но5е А55етЬ|1е5 ехсееё те геци1геё1три|5е те5т геци1гетепт5 шЬеп Ьепт то те риЫ1511её М1п1тит Вепё Кас11и5.
Но5е а55етЫ1е5 Ьепт то 5та||ег тап те М1п1тит Вепё Кас11и5 ш1||11аче 51югтепеё |1Гет1те.
АМТ|-$ТАТ| С
“Апт1-5тат1с” гетег5 то Но5е5 ог Но5е А55етЬ|1е5 Ье1п9 5иГт1с1епт|у е|естг1са||у сопстист/е то с1га1п оп’ 5тат1с е|естг1с1ту.
Ассогс11п9 то те геци1гетепт5 от’ А5 2660 С|аи5е 2.2, те Но5е ог Но5е а55етЫу 511а||11аче ап е|естг1са| ге515тапсе
(теазигеё тгот 1п51ёе 5игтасе то оит51с1е 5иг1’асе)оГ|е55т|1ап 1 теуопт рег тетге, шЬеп те5тес1 ассогё1п9 то Метод отТезт 8
А5 1180.13А. Рог арр|1сат1оп5 геци1г1п9 Апт1-5тат1с Нус1гаи|1с Но5е А55етЫ1е51пс|ис11п9‚ Ьит пот |1т1тес1 то, ипёег9гоипс1 соа! Ё
т1пе5,ш11еге теге 15 ёап9ег от19п1т1оптгот 5тат1с е|естг1с1ту с115с11аг9е, оп|у 5рес1а|Апт1-5тат1с Но5е сап Ье и5её. Ё
КУСО ШЕНАКВ” Но5е5 апё СОАЬБРКАУ сотр|у ш1т те геци1гетепт5 оГ А5 2660 апё Метод оГТе5т А5 118О.13А. З
О
МОМ СОМВПСТШЕ
Сегта1п арр|1сат1оп5 геци1ге тат а Но5е, ог Но5е А55етЬ|у, Ье Моп-Сопстист/е то ргечепт е|естг1са| сиггепт Пои.
Рог арр|1сат1оп5 тат геци1ге а Но5е то Ье е|естг1са||у Моп-Сопйист1че1пс|иё1п9, Ьит пот |1т1теё то, арр|1сат1оп5 пеаг 111911
чо|та9е е|естг1с|1пе5,оп|у 5рес1а|Моп-Соп‹1ист1че Но5е5 сап Ье изеё.
$К|\!Е/М0М-$К|\!Е 3
5К1ч1п9 гетег5 то гето\/1п9 те сочег ат те епёз оГте Но5е итеге те Но5е Соир|1п95 аге то Ье аттаспеёй 19
Мо5т КУСО сотЬ1пат1оп5 от’ Но5е апст Соир|1п95 аге Моп-5К1че. Ё
|п а Моп-5К1че арр|1сат1оп,КУСО соир|1п95 Ь1те стоит тгои911 те сочег апё 9г1р те ш1ге ге1пГогсетепт. 2
5оте сотЬ1пат1оп5 оГ КУСО Но5е апст Соир|1п95 гецшге 5К1ч1п9. 11 5|‹1\/1п9 15 гецийгеё, 1т 15 с|еаг|у зтатеё 1п Ьот те Но5е
5ест1оп апст те Соир|1п95 5ест1оп.
0ПТ$|ВЕ ШАМЕТЕКБ
5ее ра9е 151 тог геГегепсе сЬагт от’ оит51ёе ё1атетег5. _|
<Е
БАРЕТУ ЗШВЕ - МАХ|МПМ ТЕМРЕКАТПКЕ |.|М|Т$ 9
5оте КУСО Но5е 5ег1е5 аге пот |15теё оп рауе 58: Т1 Р, Т12|)‚ М26, М1, КТН1‚ МР1. Ё
ТЬе5е Но5е5 аге 5рес1т1с ригро5е Но5е5, апст те1гтетрегатиге |1т1т5 аге зрестеё 1п те Но5е 5ест1оп от’ т15 Ргостист Тес1т1са| Ё
Мапиа|. Соптаст КУСО ТесЬп1са|Верагттепттог апу тигтег циег1е5. ‘-
Отег КУСО Но5е 5ег1е5 аге |15тес1 оп ра9е 58. ТНе Мах1тит \А/ог1‹1п9 Тетрегатиге5 тог те5е Но5е5, а5 |15теё 1п те Но5е
5ест1оп от’ т15 Ргостист Тес1т1са| Мапиа! аге тог и5е ш1т 9епега| ригро5е, т1пега| (ретго|еит) о1| Ьа5ес1 Нуёгаи|1сГ|и1с15‚
ехсерт шЬеге отегш15е зтатеё. Тетрегатиге |1т1т5 Гог отег Нустгаийс Пи1ст5, апё 5оте отег соттоп арр|1сат1оп; аге |15тес1
оп ра9е 58.
САПТЮМ:
|_11’е ехрестапсу оГ Но5е5 15 5|1огтепеё ат 111911 тетрегатигез. Ветг1тепта| егтестз 1псгеа5е итеп тетрегатиге 15 е|ечате‹1‚ апё
а|5о шЬеп; орегат1п9 рге55иге, Пои: че|ос1ту,с1игат1оп апё Ггециепсу оГехро5иге,апс1 |е\/е| оГ1триг1т1е51пт|1е теша аге 111911.
Астиа| 5ег\/1се |1те ат тетрегатигез арргоас|11п9 те гесоттепёеё |1т1т5 ш1|| берет! оп те рагт1си|аг арр|1сат1оп апё те Ниш
Ье1п9 изеё.
Мах1тит \А/ог|‹1п9 Тетрегатиге5 гетег то те тетрегатиге от’ те тес11а 1п те Но5е; пот те епч1гоптепта|тетрегатиге
агоипст те оитзше от’ те Но5е. Р|еа5е соптаст КУСО ТесНп1са|ВерагттептГог епч1гоптепта| тетрегатиге5 1п ехсе55 от’ 80°С
(176°Р)‚ ехсерт КОП, К0Р2‚ КОРБ апё КОРб 5ег1е5 итеге епч1гоптепта| тетрегатиге 15 те 5ате а5 теша тетрегатиге.
Мах1тит \А/ог|‹1п9 Тетрегатиге5 зтюит аге тог сопт1пиои5 тетрегатигез. 5|1911т|у 111911ег1птегт1ттепт тетрегатиге5 (ир то
10% от’ т1те) тау Ье ассертаЫе ш1т 5оте Ьо5е5 апст 5отет|и1с15‚11’гес1исес1 5ег\/1се |1те 15 ассертаЫе. Р|еа5е соптаст КУСО
ТесЬп1са|Верагттепттог тоге 1птогтат1оп.
ВО МОТ ехрозе Но5е то Мах1тит Тетрегатиге апё Мах1тит \А/ог1‹1п9 Рге55иге ат те 5ате т1те.
ТЬе Г|и1с1 тапиГастигег'5 гесоттепстеё тах1тит орегат1п9тетрегатигетог те Ниш ти5т пот Ье ехсееёест. |Гс11Гтегепт то те
тетрегатигез |15теё 1п те Го||ош1п9 таЫе, те |ошег|1т1тти5ттаке ргесеёепсе. \А/е гесоттепст Кеер1п9 те Но5е т1||её ш1т
те рге55иге тешит ат а|| т1те5. Ригтег 1п1’огтат1оп ача1|аЫе оп гецие5т.
СОММЕСТШБ РАКТМЕКЗШРЗ 57


   57   58   59   60   61