Page 64 - 2019 - PRODUCT TECHNICAL MANUAL - HYDRAULICS
P. 64

|50ВАН|С ВНАПЭ

ЕХТКА АВ НАЗЮМ КЕ5|5ТАМТ

РКАЗ

СОМРАСТ |50ВАК|С НОЗЕ ; 

215 ВАК /з1оо Р5| ЁЁЁ? —_  103 

Ё   т  Ф

МЦЦОН СУСЬЕ “ “
КЕСОММЕМВЕВ РОК: РКАБ - РЬАМЕ КЕ$|$ТАМСЕ АМВ АМТ|-$ТАТ|С:

Н19Н ргеззиге Ьуйгаипс о1| Ппез. Сопзтапт ргеззиге (|5оЬаг1с) ВШНАНВ" сотр|1е5 шпь Нате Везйзтапт ат! Е|естг1са|
215 Ьаг/31О0 рзй йп а|| 512е5. 5та|| Ьепс! гасдйиз апё сотраст Ке515тапсе(Апт1-5тат1с)гецийгетептз от Аизтгапап
Штепзйопз аге аёчапта9е$ 1п йпзтапатйопз. Зтапёагё А5 2660 апё Метпойз от Тезт А5 118О.1ОВ ат! 13А.
РЕНРОКМАМСЕ Меетз Нате Кезйзтапт Везйупатйоп ”Ц.5. М5НА" от тНе 05
мае“ от Ехсеедз ‚(Не Регюгтапсе Кечинетептз М: Вераптепт от |_аЬог, Мте ЗаГету ат! Неа|т11 Аётптзтгатпоп.
|50 18752-ВС‚ 5АЕ 1001217. ТЕМРЕКАТПКЕ КАМНЕ:

тивв -40°С то +10О°С (-40°Р то +212°Р).

В|ас|‹‚ о1| гезйзтапт зуптнетйс гиЬЬег. Рог шатен етивют е“; зее рте 58'

НЕШРОКСЕМЕМТ: жщгдшпбигдёгпзуиггёёзигез аге Ьазес! оп 4:1 затету Гастог
Опе Ьга1‹1(-О4 то -О8 $12е)ог тихо Ьгайоз (-10 то -1 б $12е) о? . . . .

та" темпе “еы “те (тахптит шогкппу ргеззиге то т|п|тит Ьигзт ргеззиге).
СОУЕК ТНШВ РАКТУ АРРКОУАЬБ:

В|ЕНАКВ“' В|ас|‹, о1| ат! ехтга аьгазйоп гезйзтапт зуптпетйс ‘ЁЁЁЁМУ-Ы” Ш‘ МЕВ‘ изсб’ СЬАЗЗМК’ боя-К‘ ВЧ‘ КША
гиЬЬег. Нате Везйзтапт, Аптй-Бтатйс (РВАБ) В: М5НА '

сотрпапт. Н19Ыу \Л51Ые|ау|1пе Ьгапо1п9Гог еазу ат! СОЦРЦЪЮБ:

реттапопт шепттоатйоп. Мо 5|<1ч1п9 гецийгес! шип Т20ОО МОМ_5КШЕ ОМЕИЕСЕ стмр

5е"е5 Ст“) С°”р""95- Т2000 Бегйе: (зй2ез -04 то -1 б) ра9е5 187 то 232.
рвдтикв: А55етЫу |п5тгист1оп5 ра9е5 478.

Тезтеё то 1 тППоп 1п1ри|5е сус|е5.

Сопзтапт ргеззиге 215 Ьаг/31 00 р511п а|| 512е5 тог еазу

зузтет ёе519п апё позе 5е|ест1оп.5та|| Ьепё гаойиз ат!

сотраст ёйтепзйопз аге асЬ/апта9е51пйпзтапатйопз.

ТЗОООВ- ШЕНАПВ ь
СОМРАСТ пзовдппс нов: © 6 [И Ь Ё  
мдхпмим мшпмим мпшмим °°“Р'-'"° “из
МОМШАЬ МОМШАЬ ЩОПКШЗ ВЦКЗТ ВЕМВ АУЕПАЭЕ
РАНТ ПО НО$Е 5|2Е НО$Е Ю НО$Е ОП РПЕЗБОПЕ РКЕЗЗППЕ ПАВШЗ ЩЕЮНТ ОМЕ Р|ЕСЕ
Цшшшшшшшшшшшшшш
130040 6 -04 6,6 1/4 11,8 0.46 245 3500 980 14000 38 1.5 0,16 0.11 Т2000
Т30050 8 -05 8,2 5/16 14,4 0.57 245 3500 980 14000 40 1.6 0,23 0,15 Т2000
130060 10 -06 9,8 3/8 15,6 0.61 215 3100 860 12400 65 2.6 0,26 0.18 Т2000
Т30080 12 -08 13,0 1/2 18,7 0.74 215 3100 860 12400 90 3.6 0,36 0,24 Т2000
Т30100 16 -10 16,2 5/8 23,4 0.92 215 3100 860 12400 100 3.9 0,56 0.38 Т2000
Т30120 19 -12 19,1 3/4 27,6 1.09 215 3100 860 12400 120 4.7 0,78 0,52 Т2000
ТЗ0160 25 -16 25,4 1 34,8 1.37 215 3100 860 12400 150 5.9 1,14 0.77 Т2000
62 КУСО ОЦАЦТУ   62   63   64   65   66